เมนูหลัก

Who's Online

8 สมาชิกที่แสดงตนอยู่ในขณะนี้ (4 user(s) are browsing Products )

สมาชิก: 0
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน: 8

อ่านต่อ...

Login

Products ###IMAGED CHEQUE CLEARING AND ARCHIVING SYSTEM###

Cheque Clearing System

บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ เวฟ ไอที จำกัด มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาระบบงานสำหรับกลุ่มลูกค้าสถาบันการเงินมาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะระบบงานการชำระเงินด้วยเช็ค โดยมีระบบงานแบบครบวงจรทั้งส่วนที่ติดตั้ง ณ จุดให้บริการของธนาคารและระบบงานส่วน Server เพื่อทำหน้าที่เชื่อมต่อกับระบบงานอื่น

Application Features and Functions

Client Application Solution: I-SCAN (Intelligent Scanning and Capturing Cheque Image)

สามารถเลือกการติดตั้งระบบงานได้ใน 3 รูปแบบ

 • Distributed Model ติดตั้งระบบงาน ณ จุดให้บริการ
 • HUB Model ติดตั้งระบบงาน ณ ศูนย์จัดทำโดยสาขาที่อยู่ในความดูแลในโซนของ HUB นั้น ทำการส่งใบเช็คมาที่ HUB
 • Hybrid Model เป็นรูปแบบการติดตั้งระบบงานที่ผสมระหว่างรูปแบบ Distributed Model และ HUB Model

รูปแบบการทำงานของผู้ใช้งานมี 2 รูปแบบให้เลือก คือ

 • แบ่งหน้าที่ของ Operator เป็น Capture Operator และ Data Entry Operator โดยCapture Operator ทำหน้าที่ในการเก็บภาพเช็ค ส่วน Data Entry Operator ทำหน้าที่ในการใส่จำนวนเงินและตรวจสอบความถูกต้องจากภาพเช็ค
 • Operator ที่ทำหน้าที่ในทุกขั้นตอนเบ็ดเสร็จ

คุณลักษณะของระบบงาน

 • กราดภาพเช็ค (Image Capture) ด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมอ่านค่า MICR และทำการ Rear Endorsement ได้พร้อมกัน
 • ใส่จำนวนเงินจากภาพเช็ค
 • สามารถทำการกราดภาพใหม่และแก้ไขรายการที่ผิดพลาด
 • ตรวจสอบรายการเช็คซ้ำเพื่อป้องกันการส่งรายการเช็คซ้ำ
 • กระทบยอดเงินฝากในรายการ Pay-in ก่อนส่งรายการไปยัง Server Module
 • จัดทำรายการเช็คคืน (Returned Item)
 • สามารถทำการปรับปรุงโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • การจัดทำรายงาน สามารถแสดงผลทั้งทางหน้าจอและพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของภาพเช็ค โดย IQA Software
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลระหว่างการส่งรายการไปยัง Server Module
 • มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการปลอมแปลงภาพเช็ค
 • มีระบบงานช่วยเหลือสำหรับใบเช็คที่ไม่สามารถทำการเก็บภาพเช็คได้
 • มีโปรแกรมช่วยเหลือกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลได้จากสาขาหรือศูนย์

Server Application Solutions: I-Manage (Intelligent Server Management Module)

ประกอบด้วย 2 Modules คือ

 • Intelligent Server Management Module (I-Management)
 • Intelligent Monitoring Module (I-Monitor)

คุณลักษณะของระบบงาน

Intelligent Server Management Module (I-Management)

 • จัดการการรับส่งข้อมูลเช็ค (Data and Image) จากสาขาหรือศูนย์
 • Traffic Management
 • Continue Interrupted Upload Management
 • มีระบบการจัดการ Image Retrieving and Archiving ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วน Outward และ Inward Clearing และเช็คของธนาคาร
 • ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล (Data Integrity)
 • การจัดทำรายงาน สามารถจัดทำทั้งแบบแสดงผลที่หน้าจอ หรือสั่งพิมพ์เป็นเอกสาร

Intelligent Monitoring Module (I-Monitor)

 • ทำหน้าที่ Monitor and Audit การทำงานของ I-Manage
 • แสดงสถานการณ์ส่งข้อมูลโดยสามารถแยกดูเป็นรายสาขา หรือภาพรวม หรือเลือกดูสาขาที่สนใจ
 • ตรวจสอบสถานะของแต่ละสาขาหรือเลือกเป็นรายสาขาที่สนใจ
 • ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อระหว่าง I-Manage และ ระบบงานอื่น
 • มีระบบการตรวจสอบและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ธนาคารมั่นใจว่าระบบงานเป็นไปตามมาตรฐาน (Regulatory Compliance)
 • สั่งพิมพ์รายงานโดยทางเครื่องพิมพ์หรือแสดงผลที่หน้าจอ

ต้องการรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Intelligent Wave IT เรายินดีตอบทุกคำถามที่ท่านสงสัย

top

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend